آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-05-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-05-30
تاریخ شروع کنفرانس
1403-07-24
تاریخ پایان کنفرانس
1403-07-25

محورهای رویداد:

 • چارچوب ها و مدل های عملیاتی حکمرانی داده
 • استانداردها و مدل های عملیاتی حکمرانی و مدیریت داده
 • تجربیات و به­روش­های حکمرانی داده
 • معماری داده و الگوهای عملیاتی آن
 • هوش تجاری و هوشمند سازی کسب و کار ها بر مبنای داده
 • سازمان های داده محور
 • مدیریت داده های پایه و مرجع
 • کیفیت داده، روش ها، ابزارها و چارچوب ها
 • مدیریت فراداده، استانداردها و تجربیات اجرایی
 • یکپارچگی و تبادل داده بین سازمان ها، راهکارها و چالش ها
 • امنیت و محرمانگی داده و اطلاعات خصوصی افراد
 • استانداردها و الزامات ذخیره سازی داده ها و مراکز داده
 • ریسک های مرتبط با داده و طرح مدیریت بحران
 • بازارهای داده و داده های باز


دانشگاه تهران

حمایت کنندگان